Статут КОМУ » Офіційний сайт Криворізького Музичного Коледжа а

Статут КОМУДаний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Комунального вищого навчального закладу «Криворізьке обласне музичне училище»,(далі – Училище).
Організаційно-правова форма – заклад.
Училище прийнято до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 30 січня 2004 року № 311-13/ХХІV «Про прийняття цілісних майнових комплексів до спільної власності територіальних громад області» та перейменовано у Комунальний вищий навчальний заклад "Криворізьке обласне музичне училище" та є правонаступником Криворізького державного музичного училища, створеного згідно з Наказом міністра культури УРСР № 138-р від 28.04.1961 року та перереєстрованого в Криворізьке міське музичне училище згідно рішення виконкому Криворізької міської ради 13 серпня 1997 року № 369/1.
Училище засновано на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і знаходиться в управлінні Дніпропетровської обласної ради (далі – Орган управління майном) ідентифікаційний код 23928934, за яким Дніпропетровська обласна рада внесена до ЄДРПОУ, місцезнаходження: 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2.
Училище – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямом підготовки «Мистецтво» і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, яке у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», власним Статутом та іншими законодавчими актами України.

І. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УЧИЛИЩА

1.1. Найменування Училища:
повне: “Комунальний вищий навчальний заклад “Криворізьке обласне музичне училище", скорочене: КОМУ
1.2. Місцезнаходження Училища:
50000, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг , вул. Грабовського, буд. 12.
Тел./факс (0564) 90-05-34
Ідентифікаційний код - 02214121
1.3. Структурні підрозділи Училища створюються відповідно до законодавства України та головних завдань діяльності Училища і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Училищем, та Статутом Училища До складу Училища входять структурні підрозділи, які знаходяться за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Грабовського, буд.12 :
- 1.3.1.- Музичне відділення, що об’єднує навчальні групи зі спорідненими спеціалізаціями: "Фортепіано", "Оркестрові струнні інструменти", "Оркестрові духові та ударні інструменти", "Народні інструменти", "Хорове диригування", “Теорія музики”, “Музичне мистецтво естради”. Музичне відділення створюється за наказом директора. Керівництво відділенням здійснює завідуючий, що призначається на посаду директором Училища з числа педагогічних працівників, які мають вищу освіту та досвід навчально-методичної роботи.
- 1.3.2. - Циклові та предметні комісії, які створюються з метою проведення та удосконалення навчально-методичної, виховної роботи з однієї або кількох споріднених дисциплін. Циклові, предметні комісії створюються рішенням директора Училища за умови, якщо до її складу входить не менш як 3 особи. Перелік предметних, циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора Училища на один навчальний рік.
1.4. Відповідно до основних статутних завдань, в Училищі можуть утворюватись інші структурні підрозділи в установленому законом порядку.
1.5. Усі структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Училища, який відповідно до Статуту призначає керівників підрозділів, визначає напрями основної діяльності та умови використання матеріально-технічної бази Училища.

ІІ. МЕТА, ПРЕДМЕТ І КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИЛИЩА.
2.1. Основною метою діяльності Училища є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі культури згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями.
2.2. Діяльність Училища будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для найбільш повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.
Головними завданнями Училища є:
- підготовка молодих спеціалістів культури, які мають необхідні теоретичні знання та практичні навички за кваліфікаційною характеристикою;
- маркетингові дослідження, організація і проведення диспутів, дискусій, лекцій, конференцій, засідань, конкурсів, консультацій;
- організація і проведення театрально-концертних, танцювально-розважальних, літературно-художніх свят і програм, фестивалів, створення аматорських та професійних творчих колективів в різних жанрах, організація роботи клубів за інтересами, любительських об’єднань, віталень, центрів, студій, майстерень, салонів;
- прокат предметів культурно-побутового, спортивно-оздоровчого призначення, музичних інструментів, театральних костюмів. тощо;
- організація виставок - продаж, рекламні, представницькі послуги;
- організація позакласного виховання дітей та підлітків в об’єднаннях, школах, курсах;
- організація роботи народних університетів, правових лекторіїв;
- організація обслуговування громадян через мережу громадського харчування, в тому числі виробництво та реалізація продукції власного виробництва (борошняні, кондитерські та кулінарні вироби).
Окремі види діяльності, передбачені законодавчими актами України, Заклад має право проводити на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
2.3 Відповідно до мети діяльності Заклад:
- 2.3.1. - Проводить освітню діяльність, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну і методичну. Як вищий заклад освіти першого рівня акредитації готує фахівців на основі повної загальної середньої освіти – з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста. На основі базової середньої освіти – з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста та одночасним отриманням повної загальної середньої освіти.
- 2.3.2. - Забезпечує умови оволодіння системою знань, формування соціальної зрілості, творчої особистості.
- 2.3.3. - Створює умови для найбільш повного використання творчого потенціалу викладачів та інших працівників.
- 2.3.4. - Проведення творчої, мистецької діяльності, як основи підготовки майбутніх фахівців та культурного розвитку держави.
- 2.3.5. - Підготовка молоді до самостійної викладацької або мистецької діяльності.
2.4. Концепція діяльності Училища ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 № 347, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», "Про мови", Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), указу Президента України "Про основні напрямки реформування вищої освіти України" та інших нормативно-законодавчих актах з розвитку освіти. Реалізація концепції забезпечується існуючими та потенційними можливостями кадрової, науково-методичної та матеріально-технічної бази Училища.
Підготовка фахівців базується на основі системного підходу, актуальності, необхідності. Реалізація системного підходу в підготовці молодшого спеціаліста здійснюється на підставі урахування комплексу умов (потреб, вимог ринку, соціально-економічних умов, розвитку вітчизняних і світових стандартів освіти тощо) з одного боку і з іншого боку впливу внутрішніх факторів розвитку Училища (кадровий потенціал, матеріальна база, інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу тощо). Освітня система Училища модернізується з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, безперервності, практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти відповідно до нових державних, галузевих стандартів освіти, розробки нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.
Колектив Училища працює над забезпеченням якості підготовки фахівців. На це спрямовуються матеріальні, фінансові, навчально-наукові ресурси Училища. Критеріями ефективності підготовки фахівців є дотримання установлених норм розвитку особистості, здорового способу життя, рівень культури, активна життєва позиція, громадянська свідомість і рівень теоретичної та практичної підготовки до самостійної професійної діяльності.
Систему підготовки фахівців в Училищі визначають принципи науковості, інтегрованості, безперервності, перспективності, інформованості, гуманізації, демократичності, пріоритетності суспільних та духовних цінностей.
Удосконалення діяльності Училища пов’язано з організацією безперервної, багатоступеневої підготовки, а саме: робота, пов'язана з професійною орієнтацією і залученням до навчання в училищі молоді регіону; координація діяльності циклових комісій у підвищенні якості спеціальної, фундаментальної та гуманітарної підготовки студентів; розширення можливостей і створення умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів.
Освітня діяльність Училища органічно вписується як повноцінний елемент в систему освіти України таким чином:
• пов’язана і базується на нижчих рівнях освіти ( на базі неповної загальної середньої освіти). У відповідності з навчальним планом студенти одержують за 8 семестрів підготовку, яка дає повну загальну середню освіту і відповідає рівню молодшого спеціаліста та кваліфікаціям: викладач, концертмейстер, артист ансамблю ; викладач, артист оркестру( ансамблю), керівник оркестру(ансамблю);керівник хору, учитель музики; викладач музично-теоретичних дисциплін;
• готує спеціалістів, які на рівних умовах з випускниками будь-якого іншого навчального закладу такого ж рівня, мають змогу продовжувати навчання у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації;
• підготовка молодших спеціалістів здійснюється у відповідності з державними стандартами освіти України. 3 метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки спеціалістів відбувається удосконалення матеріально-технічної бази Училища:
• оновлення обладнання навчальних кабінетів: лабораторій, комп'ютерних класів, навчальних кабінетів;
• формування інформаційного фонду - постійне оновлення фонду підручників, педагогічної, методичної, та допоміжної літератури, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання навчальних дисциплін, програмного забезпечення комп'ютерної техніки;
• поступове оновлення сучасної бази технічного супроводу, в тому числі комп'ютерного, що має забезпечити впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій, доступ до мережі високоякісних баз даних, розширення можливості сприйняття постійно зростаючого обсягу інформації.
Для поліпшення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу Училище продовжує роботу з підвищення кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їх ділових і моральних якостей, по залученню до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та педагогічними званнями, спеціалістів-практиків. Училище постійно сприяє залученню викладачів до наукової та пошукової роботи, професійному росту молодих викладачів.
Ефективному функціонуванню системи кадрового забезпечення сприяє:
• відбір педагогічних кадрів на конкурсній і контрактній основі;
• динамічне підвищення педагогічної і професійної майстерності шляхом перепідготовки, стажування, самоосвіти та участі в семінарах з підвищення педагогічної майстерності
• систематичний внутрішньо училищний контроль діяльності викладачів та інших учасників навчально-виховного процесу з їх регулярною атестацією;
• створення системи стимулювання підвищення ефективності діяльності викладачів і забезпечення варіативних соціальних гарантій;
• система кадрового забезпечення процесу підготовки молодших спеціалістів, яка постійно розвивається згідно з динамікою соціального замовлення, вимогами ринкової економіки та перспективами соціально-економічного розвитку України.
Науково-методична база викладання (що постійно оновлюється і розширюється) забезпечується методичними вказівками, методичними рекомендаціями, укладеними викладачами закладу, загальноприйнятими понятійними, тлумачними, іншомовними, термінологічними словниками, які сприяють розкриттю понять, термінів, визначенню теорії та методики навчальних дисциплін.
Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в Училищі відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання. З цією метою широкого поширення набуває вивчення і поширення передового педагогічного досвіду.
Національне виховання здійснюється впродовж усього процесу навчання молоді, воно забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, формування громадянина, здатного до самостійного мислення, сповненого любові до України. Система підготовки молодших спеціалістів здійснюється відповідно до положень Закону України "Про мови в Україні", забезпечує оволодіння державною мовою. Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного впровадження нормативно-правових, науково-методичних роз’яснювальних заходів Училище забезпечує розвиток фізичного виховання і масового спорту як важливої складової виховання молоді.
2.5. Училище несе відповідальність перед суспільством і державою за охорону прав особистості молоді та за її соціальну захищеність.


ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УЧИЛИЩА

3.1. Училище є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки бути позивачем і відповідачем у місцевому (господарському) та третейському судах.
3.2. Училище здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.
3.3. Училище веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
3.4. Училище має печатку із зображенням Державного герба і своїм найменуванням, штампи, має право запроваджувати власну атрибутику та символіку.
3.5. Училище несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Заклад не несе відповідальності за зобов’язання держави та Органу управління майном.

ІV. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Майно Училища становлять основні фонди, обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
4.2. Майно Училища є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і закріплюється за ним на правах оперативного управління.
4.3. Майно Училища, передане йому в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.
4.4. Училище володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи до нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Повноваження Органу управління майном визначаються чинним законодавством.
4.5. Джерелами формування майна Училища є:
• майно, передане йому Органом управління майном;
• бюджетні кошти;
• капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
• безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, іноземних осіб;
• придбане майно іншого підприємства , організації;
• інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
4.6. Майно Училища, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.
4.7. Училище реалізує право користування відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс майном відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.
. 4.8. Відчуження майна, що є в спільній власності територіальних громад Дніпропетровської області і закріпленого за Училищем, здійснюється Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.
4.9. З дозволу Органу управління майном Училище має право здавати юридичним та фізичним особам в оренду приміщення в порядку, встановленому чинним законодавством та Органом управління майном.
4.10. Збитки, завдані Училищу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням місцевого (господарського) суду.
4.11. Училище є бюджетною організацією, фінансування якої здійснюється згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів обласного бюджету.
4.12. Основним джерелом формування фінансових ресурсів Училища є:
• обласні бюджетні кошти;
• кредити банків та інших кредиторів.
4.13. В Училищі створюються:
- загальний фонд для підготовки фахівців в межах державного (місцевого) замовлення;
- спеціальний фонд, який формується за рахунок:
• коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними та фізичними особами;
• доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
• безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
• інших доходів згідно з чинним законодавством (платних послуг в сфері освітньої діяльності згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України).
4.14. Оплата праці в Училищі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
4.15. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Училища, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує директор Училища.
4.16. Умови оплати та матеріального стимулювання директора Училища встановлюються Органом управління майном при укладанні трудового договору.
4.17. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять у вигляді беззворотньої фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) Училищу для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
4.18. Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, Училище отримує необхідні ліцензії в установленому чинним законодавством порядку.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ УЧИЛИЩЕМ

5.1. Повноваження органів управління Училищем визначаються чинним законодавством України.
5.2. Органи управління Училищем спільно з Органом управління майном в межах своєї компетенції:
• розробляють Статут Училища;
• забезпечують виконання державних програм в галузі вищої освіти, культури і мистецтва;
• вивчають потребу у фахівцях на місцях і вносять пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;
• сприяють працевлаштуванню випускників та їх соціальному захисту;
• залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства, установи, організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку вищої освіти;
• вирішують питання фінансування Училища;
• здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Училища ;
• призначають на посаду директора Училища на умовах трудового договору відповідно до Закону «Про вищу освіту»та інших вимог чинного законодавства;
• приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Училища;
• здійснюють інші повноваження, передбачені законом

VІ. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ УЧИЛИЩА

6.1. Цивільна правоздатність Училища виникає з моменту реєстрації Статуту і складається із його прав та обов’язків.
6.2. Училище згідно з законом може виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності Училища.
6.3. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 20 червня 2000 року, протокол № 27 (Ліцензія серія АА № 232894 Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2002 року) про наслідки акредитації (сертифікат серія СД-І № 046086 від 18 травня 2001 року) Училище віднесене до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації, яке має право (згідно з ліцензією) на провадження освітньої діяльності за спеціальністю «Музичне мистецтво».
6.4. Училище, як акредитований вищий навчальний заклад, у встановленому порядку може створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об’єднаннями. Всі учасники комплексу зберігають статус юридичних осіб.
6.5. Училище має право:
• визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів;
• визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
• готувати фахівців за державним замовленням і замовленням підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними особами;
• розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;
• створювати у встановленому порядку структурні підрозділи;
• отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
• провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами без мети одержання прибутку;
• укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
• створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Училищі, а також для власної господарської діяльності;
• розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
• відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до законодавства про банківську діяльність;
• користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством за погодженням Органу управління майном;
• користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів;
• отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для навчальних закладів відповідного рівня;
• приймати на роботу педагогічних та інших працівників;
• підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників згідно з фаховими вимогами;
• визначати порядок і розміри доплат, надбавок, премій та інших виплат стимулюючого характеру, виходячи з ефективності і якості праці працівників згідно з діючими нормативно-правовими документами та Положенням про преміювання;
• залучати до читання окремих лекцій, проведення навчальних занять, Державних іспитів, роботи в журі конкурсів висококваліфікованих фахівців, діячів науки та мистецтва на умовах погодинної оплати праці за рахунок та в межах фонду заробітної плати;
• вирішувати всі інші питання відповідно до чинного законодавства.
6.6. Училище зобов’язане:
• виконувати державні стандарти освіти;
• забезпечувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;
• забезпечити на належному рівні навчальний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;
• дотримуватись договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності;
• дотримуватись фінансової дисципліни та збереження переданого майна;
• здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
• своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно з законодавством України;
• здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний та поточний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
• здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;
• забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;
• здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством;
• проводити свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;
• звітувати перед Органом управління майном та відповідними органами про основні напрями та результати діяльності Училища;
• розробляти та реалізувати кадрову політику, забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.
6.7. Директор Училища та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірності обліку та статистичної звітності.
6.8. Обов’язки Училища реалізуються через обов’язки директора, педагогічних працівників, співробітників, студентів.

VІІ. СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ УЧИЛИЩЕМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

7.1. Управління Училищем здійснюється на основі принципів:
• автономії та самоврядування;
• розмежування прав, повноважень та відповідальності власника, органів управління вищою освітою, керівництва вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;
• поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
• незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
7.2. Автономія та самоврядування Училища реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:
• самостійно визначати форми навчання; форми та види організації навчального процесу;
• приймати на роботу педагогічних та інших працівників;
• надавати додаткові освітні послуги;
• самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової та науково-виробничої діяльності;
• створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відділення, філії, навчально-методичні центри і лабораторії та інші структурні підрозділи
• здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
• на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;
• брати участь у роботі міжнародних організацій;
• запроваджувати власну символіку та атрибутику;
• звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблених нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
• користуватися земельними ділянками в порядку, установленому Земельним кодексом України.
7.3. Структура та штат Училища визначаються згідно з чинним законодавством України у межах виділеного фінансування. Керівництво діяльністю Училища здійснює Директор, який призначається на посаду за строковим трудовим договором Органом управління майном. Директор Училища має заступників, які призначаються за трудовим договором директором Училища.
7.4. Безпосереднє управління діяльністю Училища здійснює його керівник – Директор. Кандидат на посаду Директора Училища повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше п’яти років.
Конкурс на посаду Директора Училища оголошує Орган управління майном кожні 5 років. Орган управління майном приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту» і виносять кандидатури претендентів на загальні збори трудового колективу для голосування.
Загальні збори трудового колективу Училища за результатами голосування можуть рекомендувати Органу управління майном на посаду Директора Училища кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Орган управління майном зобов’язаний призначити на умовах строкового трудового договору одну з рекомендованих кандидатур.
Наймання на роботу і звільнення з роботи заступників директора здійснюється наказом Директора. Кількість заступників Директора визначається штатним розписом.
Наймання на роботу і звільнення з роботи керівників основних структурних підрозділів здійснюється наказом Директора згідно з чинним законодавством.
7.5. Директор Училища в межах наданих йому повноважень:
• вирішує питання діяльності Училища, затверджує його структуру і штатний розпис;
• видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами;
• представляє Училище у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває Училище;
• є розпорядником коштів і майна;
• виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Училища відповідно до чинного законодавства України;
• застосовує заходи матеріального та морального забезпечення, притягує до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства України;
• забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку, забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог; • визначає функціональні обов’язки працівників;
• формує контингент осіб, які навчаються в Училищі;
• відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі:
• контролює виконання навчальних планів і програм;
• контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
• забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
• створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в Училищі;
• здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників;
• разом з профспілковою організацією подає на затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Училища правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;
• Директор Училища відповідає за провадження освітньої діяльності, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;
• для вирішення основних питань діяльності директор Училища створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;
• Директор Училища щорічно звітує перед власником та вищим колегіальним органом громадського самоврядування;
• Директор Училища може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.
• Виконує інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
7.6. Повноваження трудового колективу Училища визначаються діючим законодавством України.
7.7. Інтереси трудового колективу Училища представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган або особа.
7.8. Порядок вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Училища, розробляється і приймається його директором за участю трудового колективу і відображається у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Училища.
7.9. Для вирішення поточних питань діяльності Училища створюються робочі та дорадчі органи. :
• адміністративна рада;
• приймальна комісія;
• педагогічна рада.
Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора Училища.
7.9.1. Дорадчим органом Училища є Педагогічна рада. Педагогічну раду очолює директор Училища. До складу Педагогічної ради входять заступники директора, завідуючий відділенням, завідуючий бібліотекою, голови циклових (предметних комісій), педагогічні працівники, головний бухгалтер. До функцій Педагогічної ради входять:
• розгляд та обговорення заходів щодо виконання нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України;
• розгляд питань та прийняття рішень щодо стану та підсумків навчально-виховної та методичної роботи, дисципліни та успішності студентів, практичної підготовки студентів, дотримання Правил внутрішнього розпорядку Училища;
• розгляд стану і перспектив розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази Училища, впровадження комп’ютеризації та новітніх інформаційних технологій в навчальний процес;
• аналіз роботи музичного відділення, циклових (предметних ) комісій та викладачів;
• аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської, методичної діяльності, результатів Державної атестації;
• розгляд результатів атестації педагогічних працівників.
7.9.2. До складу Адміністративної ради входять директор (голова ради), заступники директора, головний бухгалтер, завідуючий відділенням, завідуючий практикою, голова профспілкового комітету. До функцій Адміністративної ради входять:
• оперативний розгляд та вирішення поточних питань діяльності Училища, своєчасне прийняття рішень з цих питань; • робота керівників структурних підрозділів щодо збереження та ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних та грошових цінностей;
• виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку Училища;
• вжиття заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів, співробітників Училища. 7.9.3. Склад та функції Приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України. Склад приймальної комісії затверджується Директором Училища.

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8.1. Організація навчально-виховного процесу в Училищі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», вимог державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інших нормативно-правових актів з питань освіти.
Навчально-виховний процес в училищі забезпечує можливість:
• здобуття особою знань, умінь і навичок у професійній - мистецькій, гуманітарній, соціальній, науково-природничій сферах;
• інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.
8.2. В Училищі навчально-виховний процес проводиться державною мовою.
8.3. Навчання в Училищі здійснюється за денною формою.
8.4. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу: педагогічних працівників, працівників та осіб, що навчаються в Училищі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
8.5. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативно-правовими актами органів державного управління освітою. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівню освіти та професійної підготовки фахівців. Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти. Вибіркова частина змісту освіти визначається Училищем.
8.6. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план. Навчальний план визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
8.7. Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами Училища.
8.8. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану Училищем складаються робочі навчальні програми.
8.9. Навчальний процес в Училищі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.
8.9.1. Основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.
8.9.2. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і повинен становити від однієї до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
8.9.3. Практична підготовка студентів Училища є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Училища та спеціаліста з даного фаху. Строки практичної підготовки та термін проведення практичних занять визначаються освітньо-професійними програмами та навчальним планом.
8.9.4. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Контрольні заходи включають:
8.9.4.1 Поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи.
8.9.4.2 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.
Підсумковий контроль включає:
• семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни);
• державну атестацію студентів. Державна атестація студентів здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики. Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, яка також вирішує питання видання державного документа про освіту (кваліфікацію).
8.10. Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає:
• державні стандарти освіти;
• навчальні плани;
• навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
• програми навчальної, виробничої та інших видів практики;
• інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
• індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
• контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
• контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
• методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних робіт.

ІХ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УЧИЛИЩІ

9.1. Учасниками навчального процесу в Училищі є:
• педагогічні працівники;
• особи, які навчаються в училищі;
• навчально-допоміжний персонал.
Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу: педагогічних працівників, працівників та осіб, що навчаються в Училищі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
9.2. Педагогічними працівниками Училища можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну та музичну освіту, у певних випадках - професійну практику, фізичний стан, який дозволяє виконувати покладені на них функції. Педагогічні працівники приймаються на роботу до Училища директором у відповідності до чинного законодавства України.
9.2.1. Основними посадами педагогічних працівників в Училищі є:
• викладач;
• старший викладач;
• викладач - методист;
• голова циклової (предметної) комісії;
• завідувач відділенням;
• завідувач практикою;
• заступник директора;
• директор.
Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Училища і кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність викладачів займаній посаді, присвоюються відповідні категорії, педагогічні звання. Педагогічні працівники підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури і мистецтв України.
9.2.2. Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України. Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять, розкладом (графіком) методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов’язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
9.2.3. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі та гідності;
• вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;
• проведення наукової роботи;
• індивідуальну педагогічну діяльність;
• участь у громадському самоврядуванні;
• участь у об’єднаннях громадян;
• одержання державних стипендій;
• також інші права, передбачені чинним законодавством та статутом Училища.
9.2.4. Педагогічні працівники зобов’язані:
• постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
• забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми спеціальності;
• дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Училищі, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
• дотримуватись законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку Училища.
9.3. Студенти - особи, які зараховані до Училища і навчаються в Училищі за денною формою навчання з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня.
9.3.1. Студенти мають право на:
• вибір форми навчання;
• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
• трудову діяльність у позанавчальний час;
• користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Училища;
• участь у конференціях, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
• надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
• участь у об’єднаннях громадян;
• обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
• участь у формуванні індивідуального навчального плану;
• моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь в роботі по пропаганді музичного мистецтва;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
• безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних та інших підрозділів Училища;
• канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
• пільговий проїзд у транспорті;
• на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства;
• випускники Училища вільні у виборі місця роботи.
9.3.2. Студенти, які навчаються в Училищі зобов’язані:
• додержуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Училища;
• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
• випускники Училища, які навчались за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця певного освітньо- кваліфікаційного рівня, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, директором Училища та випускником;
• випускник, який навчався за кошти третьої особи, працевлаштовується відповідно до укладеної між ними угоди.
9.4. Права та обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку Училища та посадовими інструкціями працівників, які затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.
9.5. За досягнення високих результатів у праці працівники Училища у встановленому законодавством України порядку можуть бути заохочені шляхом подання до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями та грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

Х. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УЧИЛИЩА

10.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Училища є загальні збори трудового колективу. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше, ніж один раз на рік.
10.2. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування - загальні збори:
• приймає статут Училища, а також вносить зміни до нього;
• обирає претендентів на посаду директора;
• вносить подання власнику про дострокове звільнення директора ;
• щорічно заслуховує звіт директора та оцінює його діяльність;
• обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час обирання директора;
• обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
• затверджує правила внутрішнього розпорядку;
• затверджує положення про органи студентського самоврядування;
• розглядає інші питання діяльності училища.
10.3. В Училищі створюється і діє орган студентського самоврядування у формі студентського парламенту. Рішення студентського парламенту мають дорадчий характер.
10.4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів Училища, які:
• ухвалюють Положення про Студентське самоврядування;
• обирають виконавчі органи студентського парламенту та заслуховують звіти;
• визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського парламенту.
10.5. Основними завданнями студентського самоврядування є:
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
• сприяння навчальній, науковій та творчій роботі студентів;
• сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
• сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
• сприяння працевлаштуванню випускників;
• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

ХІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Училище може здійснювати міжнародне співробітництво та встановлювати зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, закладами освіти, громадськими благодійними міжнародними організаціями світу у порядку, визначеному чинним законодавством України.
11.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Училища є:
• навчання (за умови отримання ліцензії), оздоровлення студентів;
• сприяння участі педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном, підвищення кваліфікації, перепідготовка;
• проведення та участь у роботі міжнародних конференцій, семінарів, конкурсів;
• аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової, навчальної, музичної літератури;
• виконання педагогічних робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав.

ХІІ. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Училище, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про державне казначейство України» та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває Училище, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
13.2. Училище самостійно здійснює оперативний бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.
13.3. Директор та головний бухгалтер Училища несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
13.4.<