Положення про педагогічну раду » Офіційний сайт Криворізького Музичного Коледжа а

Положення про педагогічну раду


Положення про педагогічну раду
КВНЗ "Криворізьке обласне музичне училище"

Педагогічна рада КВНЗ "Криворізьке обласне музичне училище" є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту" та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

1. Основні завдання педагогічної ради.

1.1. Забезпечення освітньої діяльності та виконання державного замовлення з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст“ з дотриманням державних стандартів освіти і галузевих стандартів вищої освіти;
1.2. Вдосконалення творчої, миcтецької, культурно-виховної діяльності;
1.3. Моніторинг ринку праці на спеціальність, підготовка за якою здійснюється в училищі, сприяння працевлаштуванню випускників;
1.4. Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в училищі;
1.5. Забезпечення етичних норм, створення норм доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між студентами , працівниками і викладачами;
1.6. Вдосконалення методів роботи для забезпечення знань та практичних навичок, розвитку вмінь і підготовки студентів до професійної роботи.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1. Педагогічна рада училища об'єднує педагогічних, а також інших працівників, які беруть безпосередню участь в навчально-виховному процесі. До складу педагогічної ради входять заступники директора за посадами, головний бухгалтер, голови циклових комісій, педагогічні працівники, бібліотекарі,. До складу педагогічної ради входять представники органів студентського самоврядування навчального закладу.
2.2. Головою педагогічної ради є директор музичного училища, а в разі його відсутності заступник директора з навчальної роботи.
2.3. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора училища на один рік. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради.

3. Повноваження педагогічної ради

Педагогічна рада розглядає та обговорює:
3.1. Заходи щодо виконання училищем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.
3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.
3.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в училищі.
3.4. Удосконалення форм і методів навчання.
3.5. Стан і підсумки роботи циклових комісій.
3.6. Стан практичного навчання в училищі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.
3.7. Питання виховання студентів, звіти класних керівників груп, стан виховної роботи в училищі.
3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників КВНЗ "Криворізьке обласне музичне училище", розвиток творчої ініціативи викладачів.
3.9. Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, кращого педагогічного досвіду.
3.10. Стан профорієнтаційної роботи в училищі.
3.11. Питання охорони праці.
3.12. Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.
3.13. Підсумки семестрових, державних екзаменів, поточного контролю.
3.14. Пропозиції щодо призначення іменних, обласних стипендій, нагородження студентів.
3.15. Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.
3.16. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.
На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

4. Регламент роботи педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада КВНЗ "Криворізьке обласне музичне училище" проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором училища.
4.2. Дату проведення визначає адміністрація училища, але не рідше одного разу в шість місяців.
4.3. Порядок денний заздалегідь доводиться до відома членів педагогічної ради. Засідання педагогічної ради ретельно готується.
4.4. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.
4.5. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.
4.6. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.7. Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосу¬ванням.
4.8. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.
4.9. Протоколи засідань педагогічної ради є документами постійного збереження, зберігаються в архіві музичного училища і здаються згідно з актом під час прийому і здачі справ навчального закладу.

5. Виконання рішень педагогічної ради.

5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів музичного училища.
5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення педагогічної ради.


Схвалено Педагогічною радою
КВНЗ "Криворізьке обласне музичне училище"
Протокол № ____ від _____________